Mikä EHLSSA on?

EHLSSA projektin- European Home Learning Service for Seniors Association (Euroopan kotiopiskelu­palvelu senioriyhdistyksille) tavoitteena on tarjota ikäihmisille aikuiskoulutusta Euroopan laajuisessa erityisesti tähän tarkoitukseen muokatussa oppi­misympäristössä, Euroopan kotioppimis- palvelus­sa. Palvelu sisältää oppimisympäristön, senioreille suunnattuja kursseja sekä verkko-tutorin tukimah­dollisuuden.

EHLSSA edistää ikäihmisten digitaalista osallisuutta ja tukee kohderyhmää tehokkaasti ja yksilöllisesti sellaisten TVT-taitojen (tieto- ja viestintätekniikan taitojen) saavuttamisessa, joita tietoon pohjautuvassa nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Ikäihmiset kohtaavat kuitenkin usein esteitä käyttäessään verkkopalveluita, ja osaavia ja itseohjautuvia tietotekniikan käyttäjiä heidän joukossaan on vähän.

Euroopan kotiopiskelupalvelu toimii aluksi viidessä Euroopan maassa (Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa ja Espanjassa) alueellisine yhteyspisteineen. Myöhemmin toimintaa laajennetaan muihin Euroo­pan maihin ja kurssitarjontaa laajennetaan.

 Tärkeimmät tuotokset ovat:
 1. Kolmen sähköisen oppimisen kurssin kehittämi¬nen.
  a. Kurssit tuotetaan ja räätälöidään ikäihmisten oppimistarpeisin viidessä Euroopan maassa
  b. Kurssit sisältävät multimediaan painottuvia didaktisia elementtejä
 2. Yhden verkko-ohjaajille suunnatun, senioriop¬pijoiden yksilölliseen ja intensiiviseen tukemiseen tähtäävän kurssin toteutus.
 3. ”EHLSSA-laatukartan” kehittäminen; laatukart¬taan sisältyy:
  a. keskeisiä seikkoja seniorioppien verkkokurssien laatimisessa
  b. suuntaviivoja tulevien kurssien suunnitteluun
 4. Euroopan kotiopiskelupalvelun luominen
 5. EHLSSA-yhdistyksen perustaminen